expertISO® voorwaarden

Algemene voorwaarden partikulieren

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTIKULIEREN

 1. De overeenkomst komt enkel tot stand door de schriftelijke akkoordverklaring van de offerte door de klant en nadat een voorschot ad 30 % is betaald.

 2. De uitvoeringsperiode en uitvoeringstermijn zijn enkel bindend nadat het voorschot is betaald. Bij gebreke aan tijdige betaling zal een nieuwe aanvangsdatum worden overeengekomen.

 3. Voor aanvang der werken wordt er een 2e schijf van 40% overgemaakt en het saldo na oplevering der werken.

 4. De klant dient in te staan voor de normale bereikbaarheid van de werf

 5. Stroomvoorziening 230 V 16 A dient aanwezig te zijn

 6. Wachttijden ingevolge gebrekkige bereikbaarheid, niet aanwezig zijn van stroom of stroomonderbreking worden aangerekend ad 60 Euro / uur, BTW exclusief. Met een maximum ad 350 Euro exclusief BTW indien een volledige dag verloren gaat.

 7. Meerwerken ingevolge de gebrekkige toestand van muren, vloeren of andere die niet te voorzien waren, geven aanleiding tot een meerprijs van materialen alsmede een uitvoering in regie ad 60 Euro / uur, BTW exclusief. De wijze van uitvoering, de materiaalkosten het aantal meeruren zal worden verduidelijkt op de factuur.

 8. expertISO® is niet verantwoordelijk voor rimpelingen of golvingen van vloer- of andere oppervlakten ingevolge de eigenschap van de isolatietechniek.

 9. De betaling geschiedt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 10. Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een verwijlinterest ad 1 % per maand en een schadevergoeding ad 10 % van het factuurbedrag.

 11. De aansprakelijkheid van MVM BVBA - expertISO® is beperkt tot het bedrag uitgekeerd door haar verzekeraar. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 12. Enkel de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd in geval van betwisting.